دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : پرویز   ضیاء شهابی

پست الکترونیکی : p-zia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه فرایبورگ

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فلسفه

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیرگروه رشته های فلسفه(دکتری)وفلسفه هنر(دکتری)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/07/01

پرویز ضیاء شهابی

پرویز ضیاء شهابی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^