دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

پرویز ضیاء شهابی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^