دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
یادداشت

پرویز ضیاء شهابی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^